Fites i indicadors

Fita 11.1

Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

Indicador 11.1.1

Renta mitjana de la població Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.1.2

Percentatge de població que viu en seccions censals vulnerables Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.1.6

Preu mitjà m² habitatge en lloguer Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.1.7

Taxa de sobrecàrrega preu de l'habitatge Estat de l'indicador Reportat

Fita 11.2

Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessi­bles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjan­çant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

Indicador 11.2.1

Temps mitjà a la parada de MetroValencia més pròxima Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.2

Temps mitjà a la parada d'EMT més pròxima Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.3

Població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 min Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.4

Població amb una parada d'EMT a menys de 10 min Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.5

Viatges en MetroValencia per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.6

Viatges en EMT per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.7

Parades de MetroValencia per cada 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.8

Parades d'EMT per cada 10.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.9

Usuaris abonats a ValenBisi Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.10

Preu del bitllet senzill EMT Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.11

Accidents de circulació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.12

Víctimes en accidents de circulació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.2.13

Víctimes mortals en accidents de circulació Estat de l'indicador Reportat

Fita 11.3

Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

Indicador 11.3.1

Densitat de la població Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.3.2

Superfície construïda per cápita Estat de l'indicador Reportat

Fita 11.6

Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

Indicador 11.6.1

Proporció de residus tractats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.2

Concentració mitjana anual de PM2.5 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.3

Concentració mitjana anual de PM10 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.4

Nombre de superacions diàries de partícules en suspensió PM10 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.5

Concentració mitjana anual de NO2 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.6

Concentració mitjana anual d'O3 Estat de l'indicador Reportat

Indicador 11.6.7

Concentració mitjana anual de SO2 Estat de l'indicador Reportat

Fita 11.b

Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

Indicador 11.b.1

Romanent de tresoreria per a despeses generals Estat de l'indicador Reportat

Fita 11.c

Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.