Fites i indicadors

Fita 12.5

Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Indicador 12.5.1

Proporció de residus tractats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.2

Contenidors de vidre per cada 1.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.3

Contenidors de paper i cartó per cada 1.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.4

Contenidors de plàstic per cada 1.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.5

Recollida anual de vidre per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.6

Recollida anual de paper i cartó per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.7

Recollida anual de plàstic per habitant Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.5.8

Percentatge de residus que són reciclats Estat de l'indicador Reportat

Fita 12.8

Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Indicador 12.8.2

Població que considera que l'afecta el calfament global Estat de l'indicador Reportat

Fita 12.a

Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

Fita 12.b

Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’acon­seguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

Indicador 12.b.1

Turistes (viatgers) per càpita Estat de l'indicador Reportat

Indicador 12.b.2

Estada mitjana en hotels i apartaments turístics Estat de l'indicador Reportat