Fites i indicadors

Fita 13.1

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

Indicador 13.1.1

Percentatge de superfície amb risc d'inundació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.1.2

Romanent de tresoreria per a despeses generals Estat de l'indicador Reportat

Fita 13.2

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

Indicador 13.2.1

Emisions tonelades CO2 per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.2

Emisions tonelades CO2 sector residencial per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.3

Emisions tonelades CO2 sector servicis per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.4

Emisions tonelades CO2 sector industrial per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.6

Emisions tonelades CO2 procedents de residus per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.7

Emisions tonelades CO2 àmbits Ajuntament per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.8

Energia procedent de fonts renovables (MWh) per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 13.2.9

Compra de energia verd certificada (MW) per cada 100 habitants Estat de l'indicador Reportat

Fita 13.3

Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Indicador 13.3.2

Població que considera que l'afecta el calfament global Estat de l'indicador Reportat

Fita 13.b

Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.