Fites i indicadors

Fita 3.1

Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

Indicador 3.1.1

Taxa de mortalitat materna Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.1.2

Proporció de parts atesos per personal sanitari especialitzat Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.2

Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconse­guint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

Indicador 3.2.1

Taxa de mortalitat de menors de 5 anys Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.2.2

Taxa de mortalitat neonatal Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.2.3

Taxa de mortalitat infantil Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.3

Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, i com­batre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

Indicador 3.3.1

Incidència del VIH/SIDA per cada 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.2

Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.3

Incidència de la malària per cada 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.4

Incidència de l'hepatitis B per cada 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.5

Taxa de mortalitat atribuïda al VIH/SIDA Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.6

Taxa de mortalitat atribuïda a la tuberculosi Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.7

Taxa de mortalitat atribuïda a la hepatitis vírica Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.3.8

Taxa de mortalitat atribuïda a enf. infeccioses del sistema respiratori Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.4

Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

Indicador 3.4.1

Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties cardiovasculars Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.2

Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties respiratòries Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.3

Taxa de mortalitat atribuïda a la diabetis Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.4

Taxa de mortalitat atribuïda al càncer Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.5

Taxa de mortalitat atribuïda a tumors del sistema respiratori Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.6

Taxa de mortalitat prematura Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.7

Esperança de vida Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.4.8

Taxa de mortalitat per suïcidi Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.5

Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

Indicador 3.5.1

Persones en tractament per consum de drogues il·legals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.5.2

Persones en tractament per consum d'alcohol Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.6

Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.

Indicador 3.6.1

Taxa de mortalitat per lesions degudes a accident de trànsit Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.7

Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.

Indicador 3.7.1

Taxa de fecunditat de les adolescents de 10 a 14 anys Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.7.2

Taxa de fecunditat de les adolescents de 15 a 19 anys Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.7.3

Taxa de fecunditat de les adolescents de 10 a 19 anys Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.8

Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

Indicador 3.8.1

Percentatge de població amb necessitat d'atenció mèdica insatisfeta Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.8.3

Llits hospitalaris en centres públics per cada 10.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.8.4

Consultes d'odontologia per cada 10.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 3.8.5

Farmàcies per cada 10.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.9

Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

Indicador 3.9.1

Taxa de mortalitat atribuïda a intoxicacions involuntàries Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.a

Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

Indicador 3.a.1

Percentatge de població de 15 i més anys que són fumadors diaris Estat de l'indicador Reportat

Fita 3.c

Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.