Fites i indicadors

Fita 9.1

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

Indicador 9.1.1

Mercaderies transportades en el Port de València (tones) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.2

Passatgers que han passat pel Port de València Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.3

Mercaderies transportades en l'Aeroport de València (tones) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.4

Passatgers que han passat per l'Aeroport de València Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.6

Població que utilitza EMT com a principal mitjà per a desplaçar-se Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.7

Valoració de la facilitat per a desplaçar-se amb MetroValencia Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.8

Valoració de la facilitat per a desplaçar-se amb EMT Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.9

Temps mitjà a la parada de MetroValencia més pròxima Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.10

Temps mitjà a la parada d'EMT més pròxima Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.11

Població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 min Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.1.12

Població amb una parada d'EMT a menys de 10 min Estat de l'indicador Reportat

Fita 9.2

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

Indicador 9.2.1

Percentatge d'empreses en el sector industrial Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.2.2

Percentatge de població ocupada en el sector industrial Estat de l'indicador Reportat

Fita 9.5

Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupa­ment per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

Indicador 9.5.1

Patents sol·licitades per residents a València Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.5.2

Patents presentades per la Universitat de València (UV) Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.5.4

Taxa de patents per 100.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Fita 9.a

Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avançats, països en desenvolu­pament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament.

Fita 9.c

Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar el 2020.

Indicador 9.c.1

Percentatge d'habitatges amb telèfon fix Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.c.2

Percentatge d'habitatges amb telèfon mòbil Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.c.3

Percentatge d'habitatges amb alguna mena de telèfon Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.c.4

Percentatge d'habitatges amb alguna mena d'ordinador Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.c.5

Percentatge d'habitatges amb accés a Internet Estat de l'indicador Reportat

Indicador 9.c.6

Percentatge d'habitatges amb connexió de banda ampla Estat de l'indicador Reportat