Fites i indicadors

Fita 8.3

Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

Indicador 8.3.1

Treballadors afiliats al règim general amb contracte laboral temporal Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.3.2

Treballadors afiliats en règim autònom Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.5

Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

Indicador 8.5.1

Taxa de desocupació Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.5.2

Atur registrat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.5.3

Atur registrat en persones amb discapacitat Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.5.4

Percentatge de població amb discapacitat entre els desocupats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.5.5

Població parada de llarga duració Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.5.6

Percentatge de població desocupada parada de llarga duració Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.6

Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

Indicador 8.6.1

Atur registrat en població jove amb baix nivell d'estudis Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.8

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa­dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

Indicador 8.8.1

Nombre d'accidents laborals amb baixa Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.8.2

Accidents laborals amb baixa per cada 1.000 treballadors afiliats Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.8.3

Població amb malalties professionals Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.8.4

Malalties professionals per cada 10.000 treballadors afiliats Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.9

Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

Indicador 8.9.1

Nombre de places en establiments hotelers Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.9.2

Places en establiments hotelers per cada 1.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.9.3

Nombre de places en apartaments turístics Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.9.4

Places en apartaments turístics per cada 1.000 habitants Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.10

Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom.

Indicador 8.10.1

Sucursals bancàries Estat de l'indicador Reportat

Indicador 8.10.2

Sucursals bancàries per cada 1.000 habitants de 16 o més anys Estat de l'indicador Reportat

Fita 8.a

Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, també en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç per als països menys avançats.