Fites i indicadors

Fita 4.1

Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.

Indicador 4.1.1

Taxa de promoció en ESO Estat de l'indicador Reportat

Indicador 4.1.2

Taxa de promoció en l'educació secundària postobligatòria Estat de l'indicador Reportat

Fita 4.2

Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

Indicador 4.2.1

Taxa d'escolarització en edat infantil Estat de l'indicador Reportat

Fita 4.3

Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Indicador 4.3.2

Percentatge de dones entre els estudiants universitaris Estat de l'indicador Reportat

Fita 4.4

Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

Fita 4.5

Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

Fita 4.6

Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

Indicador 4.6.1

Població entre 25 i 64 anys amb estudis secundaris o inferiors Estat de l'indicador Reportat

Indicador 4.6.2

Població entre 25 i 64 anys amb estudis postobligatoris Estat de l'indicador Reportat

Fita 4.b

Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos pro­grames de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.

Indicador 4.b.1

Assistència oficial destinada a xec escolar Estat de l'indicador Reportat

Indicador 4.b.2

Cobertura del xec escolar Estat de l'indicador Reportat

Fita 4.c

Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.